Středa, 7 června, 2023
- Komerční sdělení -magazin

V rámci novely zákona o rozpočtových pravidlech se zavedou výdajové limity

O zavedení limitu veřejných výdajů hovoří pozměňovací návrh z výborů, který plénum také schválilo. Doplnil do zákona jejich definování i způsob jeho určení. Limitem veřejných výdajů se rozumí maximální výše celkových časově rozlišených konsolidovaných výdajů veřejné správy. Vypočítává ho Rada pro rozpočtovou odpovědnost (RRZ). Nevztahuje se například na výdaje územní samosprávy, prostředky z rozpočtu Evropské unie (EU) či prostředky státního rozpočtu určené na financování společných programů SR a EU.

Limit veřejných výdajů bude poprvé platit v rozpočtovém roce 2023. V osmém volebním období národní rady se limit veřejných výdajů určuje na roky 2023 až 2025. Nedodržení limitu veřejných výdajů na roky 2023 a 2024 nebude považováno za porušení povinnosti podle tohoto zákona.

Pro posílení střednědobé závaznosti rozpočtu se limit výdajů stanoví na každý rok volebního období. K dosažení cíle dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí je podle společné zprávy z výborů samotný limit výdajů třeba napojit na výsledkové cíle strukturálního salda. Výpočet plánované hodnoty strukturálního salda potřebného pro výpočet limitu veřejných výdajů se zároveň automatizuje bez nutnosti určení cílů vládou.

Limity veřejných výdajů bude schvalovat národní rada. Usnesení národní rady má obsahovat hodnotu limitu veřejných výdajů na jednotlivé roky a uveřejňovat se bude ve Sbírce zákonů.

Zavádí se také povinnost, aby během uplatňování opatření podle ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a potřeby přijímat opatření ke zlepšení hospodaření SR byly pozměňující a doplňující návrhy s důsledkem na překročení limitu veřejných výdajů předkládány a projednány již ve výborech národní rady.

Aktualizace stanoveného limitu má zohlednit případné odchýlení v odhadech jednotlivých rozpočtových položkách či identifikované neplnění výdajového limitu v předchozím rozpočtovém roce. Podobně se v aktualizaci limitu zohlední potřeba uplatňování sankčních mechanismů vycházejících z uplatňování sankcí dluhové brzdy. Určují se i další situace, kdy se limity výdajů aktualizují. Zákon řeší i fungování limitu výdajů během ekonomické krize a po jejím skončení se. Nad rámec limitu veřejných výdajů bude možné realizovat výdaje z účelově určených příjmů, například darů, grantů, transferů.

Zavedou se také odstupňované reputační sankce pro vládu při nesplnění limitu výdajů za předchozí rok. Povinnost pro vládu požádat národní radu o hlasování o vyslovení důvěry vládě je omezena na situaci, kdy opakovaně nesplní limit výdajů s výraznou odchylkou a sankci nese vláda ve stejném volebním období, kdy došlo k opakovanému nesplnění limitu.

Návrh zákona o rozpočtových pravidlech veřejné správy měl být původně prováděcím zákonem, který měl zavést výdajové limity do rozpočtového procesu. Pozměňovacím návrhem se však upravil tak, že tyto limity zavádí.

Závazné limity veřejných výdajů měla původně zavést novela ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, která se však přesunula až na červnovou schůzi. V koalici totiž nebyla dohoda na tomto ústavním zákoně. Výdajové limity jsou také milníkem v plánu obnovy. Jednání o dluhové a daňové brzdě by měla pokračovat později.

Nejnovější články

Další články autora